Nástavbové studium – 2leté denní forma, 3leté dálková forma

Provozní technika

strojírenství a strojírenská výroba (denní forma)

Podnikání

podnikání v oborech (denní forma + dálková forma)

Provozní technika, kód oboru 23-43-L/51

Žáci si rozšíří vědomosti, které si osvojili absolvováním středního vzdělání s výučním listem, a to především vědomostí o technických materiálech využívaných ve strojírenství, o různých způsobech jejich zpracování na strojní součásti, o jejich tepelném zpracování a povrchových úpravách a o montáži součástí do strojírenských výrobků. S tím dále souvisí i rozšíření vědomostí o nástrojích, nářadí, strojích, zařízeních, výrobních pomůckách a postupech práce využívaných ve strojírenské výrobě.

Náplň a charakteristika oboru

 • studium v oblasti technologie, strojírenské technologie a technického měření
 • navrhování výrobních postupů
 • kreslení a modelování v CAD systémech (Autodesk Autocad, Autodesk Inventor…)
 • studium je zaměřené jako teoretické se souvislou dvoutýdenní praxí v provozu během druhého ročníku studia

Uplatnění absolventa

 • strojní technik mistr nebo strojírenský technik dispečer ve strojírenských firmách a provozech
 • vedení výrobních, kontrolních a servisních úseků strojírenských firem
 • strojírenský technik technolog, strojírenský technik technické kontroly, zkušební technik, servisní technik
 • studium na VŠ

Podnikání, kód oboru 64-41-L/51

Žáci se naučí ovládat klávesnici desetiprstovou hmatovou metodou, vyhotovovat písemnosti s využitím výpočetní a kancelářské techniky, tvořit obchodní, právní, personální a interní písemnosti a pracovat s programovým vybavením používaným v profesní oblasti. Žáci se naučí zpracovávat účetní doklady, osvojí si techniku a metody účtování, naučí se účtovat o majetku a závazcích, o nákladech a výnosech, o daních a o tvorbě, rozdělení a použití výsledku hospodaření. Také se naučí zpracovávat účetní výkazy a daňová přiznání.

Náplň a charakteristika oboru

 • teoretické předměty jako účetnictví, ekonomika, právo, marketing a management
 • výuka obchodního provozu a logistiky
 • studium je zaměřené jako teoretické s dvoutýdenní praxí ve firmě v průběhu druhého ročníku

Uplatnění absolventa

 • administrativní pracovník v různých typech firem
 • pracovník v oblasti ekonomických, provozně – ekonomických a obchodních činností
 • podnikání v obchodních činnostech
 • další studium na VŠ