Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Název Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III
Důvod a způsob založení Zřizovací listina vydaná Plzeňským krajem – schváleno usnesením Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 42/01 ze dne 28. srpna 2001 ve znění pozdějších dodatků.
Hlavní účel zřízení organizace je vymezen zněním § 9 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, dále zněním § 39 zákona ČNR č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů a příslušnými prováděcími předpisy.
Škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy a je zařazena do sítě škol a školských zařízení ČR. Je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, jež vystupuje svým jménem v právních vztazích a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů v souladu se zřizovací listinou. Výchova a vzdělávání žáků ve studijních a učebních oborech.
Střední škola je pod výše uvedeným názvem zapsána ve školském rejstříku Rozhodnutím MŠMT Praha č.j. MSMT-13 303/97-60 ve znění pozdějších změn a doplňků.
Zřizovatel: Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, Plzeň 3 – Jižní Předměstí, 30100 Plzeň 1, IČO 70890366
Organizační struktura Statutární orgán –  ředitelka školy
Zástupce statutárního orgánu – zástupkyně ředitelky školy pro teoretické vyučování
Zástupkyně ředitelky školy pro praktické vyučování
Pedagogičtí pracovníci
Ekonomický úsek
Vedoucí vychovatelka Domova mládeže
auditorka
Provozní pracovníci
Seznam podřízených povinných subjektů Nejsou
Zřizované organizace Nejsou
Kontaktní spojení
Kontaktní poštovní adresa Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III
Jeřabinová 96/III
Plzeňské předměstí
337 01 Rokycany
Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Jeřabinová 96/III
Plzeňské předměstí
337 01 Rokycany
Úřední hodiny pondělí – pátek 7:00 – 9:40, 12:00 – 13:30 hod.
v době prázdnin – středa: 8.00 – 11.00 hod.
Telefon 371 728 523
Adresa internetové stránky https://www.skola-rokycany.cz
Adresa e-podatelny stredni@skola-rokycany.cz
Datová schránka ID 52cdsvx
Případné platby lze poukázat 109518372/0300
18242171
DIČ CZ18242171
Seznamy hlavních dokumentů Zřizovací listina
Organizační řád
Výroční zprávy
Rozpočet Škola hospodaří s rozpočtem ve výši cca … mil. Kč. S rozpočtem školy pro rok 2019 je možné se seznámit v kanceláři vedoucí ekonomického úseku.
Žádosti o informace Právo na informace je zakotveno v Listině základních práv a svobod v čl. 17. Podmínky a způsob poskytování informací státními orgány a orgány územní samosprávy stanoví zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žádost lze podat písemně, ústně či elektronicky.
Pověření pracovníci Pracovníci určení k poskytování informací, viz Směrnice o poskytování informací
Příjem žádostí a dalších podání Viz Směrnice o poskytování informací
Opravné prostředky Odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí (§ 16). Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (§ 16a) lze podat do 30 dnů  od: – odkázání na zveřejněnou informaci (§ 6), – odložení žádosti (§ 14 odst. 5 písm. c) – sdělení o výši úhrady za poskytnutí informace (§ 17 odst. 3) Odvolání i stížnost se podávají k nadřízenému orgánu prostřednictvím povinného subjektu. Opravné prostředky lze podat na stejných adresách jako žádosti o informace – viz výše
Formuláře Žádost o poskytnutí informace
Popisy postupů – návody pro řešení životních situací Popisy postupů jsou uvedeny na Portálu veřejné správy (řešení životních situací)
Předpisy
Nejdůležitější používané předpisy Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, 
Zákon 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech,
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
Vydané právní předpisy Školní řád
Úhrady za poskytování informací Směrnice o poskytování informací
Licenční smlouvy Nejsou
Vzory licenčních smluv Nejsou
Výhradní licence Nejsou
Výroční zprávy výr. zprávy o poskytování inf.
Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím 2014
Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím 2015
Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím 2016
Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím 2017
Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím 2018