Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji

.

Operační program: Výzkum, vývoj a vzdělávání
Název projektu: „Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji“
Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019021
Doba realizace projektu: 1. 1. 2021 – 30. 11. 2023
Výše získané podpory: 8 423 551,47,- Kč

Střední škola, Rokycany se zapojila jako partnerská škola do projektu Plzeňského kraje. Naše škola se bude konkrétně podílet na zvyšování technického vzdělávání nejen žáků naší školy, ale i partnerských ZŠ a MŠ, kterými jsou: Základní škola Jižní předměstí Rokycany, Čechova 40; Základní škola Rokycany, ulice Míru 64; ZŠ Mýto, okres Rokycany; ZŠ a MŠ Spálené Poříčí, MŠ Školní 642, Rokycany.

V rámci projektu škola počítá se zakoupením potřebných měřidel, nástrojů přístrojů, nářadí a pracovních materiálů určených pro výuku žáků. Díky tomuto vybavení školy se tak zkvalitní možnost výuky strojírenských oborů. V rámci podpory polytechnického a odborného vzdělávání se škola zaměří jednak na modernizaci několika odborných učeben a dále na motivační aktivity směrem k žákům naší školy i žákům základních škol. Samozřejmostí je také rozvoj odborných kompetencí pedagogických pracovníků, ke kterému bude docházet v inovovaných učebnách.

Pedagogičtí pracovníci si budou v rámci KA díky novému vybavení učeben prohlubovat své znalosti a odborné kompetence. V průběhu realizace kroužků budou používat a osvojovat si nové metody výuky, které načerpají díky spolupráci s pedagogy z jiných škol (např. na setkáních s ostatními školami, na odborných konferencích apod.). Důležitým prvkem je také spolupráce s pedagogy ZŠ, kteří budou zapojeni do kroužku pro žáky ZŠ (výměna zkušeností, tandemová výuka s využitím „Šablon“), i s koordinátory ZŠ, kteří se budou spolupodílet na tvorbě obsahové náplně kroužku. Další odbornou podporu získají v rámci spolupráce se zaměstnavateli na jednotlivých exkurzích. Stáže pedagogů SŠ u zaměstnavatelů 7e) – jednou z aktivit realizovaných pro pedagogy je možnost stáže u spolupracující firmy. Tyto aktivity povedou k rozvoji odborných kompetencí a praktických dovedností pedagogů v návaznosti na teoretické znalosti.

Pro žáky SŠ Rokycany a žáky partnerských ZŠ je též připraven „Technický kroužek“ ručního zpracování kovů, Pro zájemce o autoopravárenství bude založen kroužek „Základy autoopravárenství“.  Pro žáky oboru obráběč kovů připravíme kroužek „Programování a obsluha CNC strojů“, dále bude pracovat kroužek „ Robotiky“ pro žáky SŠ a ZŠ, kroužek „Čtenářské a matematické gramotnosti“, dále pak i kroužek určený pro mateřské školy „Šikulové“, kde si děti budou rozvíjet jemnou motoriku, senzomotoriku, zručnost apod.. Pro tuto výuku budou zakoupeny polytechnické pomůcky (stavebnice). Nově se budou moci žáci ZŠ zařadit i do kroužku „Základy podnikavosti“, kde se žáci jednoduchým způsobem seznámí se založením a vedením společnosti.

Celkovým záměrem projektu je nejen zkvalitnit vybavení pro výuku žáků na SŠ Rokycany, ale také cíleně zapojit děti MŠ a žáky základních škol a tím podpořit jejich zájem o technické obory.

Jedním z výstupů jsou i žákovské čtvrtletníky:

Žákovský čtvrtletník 1

Žákovský čtvrtletník 2

Žákovský čtvrtletník 3

Žákovský čtvrtletník 4