Informace o škole

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III poskytuje komplexní přípravu ve středním vzdělání s výučním listem a středním vzdělání s maturitní zkouškou. Pro absolventy tříletých oborů vzdělání nabízí škola dvouleté (denní) a tříleté (dálkové) nástavbové studium ukončené maturitní zkouškou.Organizačně je škola rozdělena podle nabízených oborů vzdělání na dva autonomní směry: směr strojírenský a směr služeb.

Střední škola se nachází od 1.9.1993 v areálu bývalých starých kasáren v Rokycanech, v blízkosti autobusového a vlakového nádraží. Tvoří jej budova školy pro teoretické vyučování, dvě zrekonstruované a moderně vybavené budovy dílen, včetně svářečské dílny. Procvičování dovedností žáků se provádí na pracovištích fyzických nebo právnických osob – smluvní pracoviště.

Škola má schválenou doplňkovou činnost, která zahrnuje:

  • Svářečskou dílnu,
  • Hostinskou činnost,
  • Maloobchod se smíšeným zbožím (v budově školy je výuková prodejna),
  • Autoškolu.

Vybavení školy a dílen vytváří podmínky pro kvalitní realizaci výchovně vzdělávacího procesu ve všech oborech vzdělání. Nabídka vzdělávacích programů je aktualizovaná podle potřeb trhu práce v okresu Rokycany, reaguje na požadavky sociálních partnerů.
Škola se aktivně zapojuje do projektů – projektů ESF, dotačních titulů, apod.

Škola zprostředkovává žákům internátní ubytování na základě žádosti. Stravování žáků je zajištěno v budově školy ve školní jídelně, kde je možnost výběru ze dvou jídel.

Úsek teoretického vyučování:
Teoretické vyučování probíhá v budově školy. Trendem výuky je co nejvíce výuku přiblížit žákům. Přiblížení výuky se uskutečňuje za pomoci využívání výukových programů, internetu, didaktických pomůcek, apod. Na teoretickém vyučování jsou multimediální učebny a učebny výpočetní techniky. Poradenskou činnost na škole zajišťuje výchovný poradce a školní metodik prevence. Na škole pracuje koordinátor enviromentálního vzdělávání a výchovy.

Úsek praktického vyučování:
Odborný výcvik je nedílnou součástí v systému přípravy žáků na budoucí povolání. U oborů středního vzdělání s výučním listem probíhá výuka 1 týden teoretického vyučování a 1 týden praktického vyučování. Na jeho kvalitě závisí zvládnutí požadovaných dovedností, vědomostí a návyků. V rámci Dne otevřených dveří, který škola pořádá pravidelně, žáci prezentují své dovednosti.
Odborný výcvik je uskutečňován pod vedením zkušených a plně kvalifikovaných učitelů odborného výcviku na pracovištích školy nebo smluvních pracovištích fyzických a právnických osob. Je již letitou a osvědčenou praxí v odborném výcviku, že část žáků 3letých a 4letých oborů vzdělání pracuje v rámci odborného výcviku na smluvních pracovištích. Žáci tak mají možnost poznávat výrobu, režim i atmosféru profesionálních provozoven nebo jiné běžné činnosti firem v příslušných výukových oborech, se kterými se ve školním prostředí nesetkají.