Maturitní zkouška ve školním roce 2021/2022

TERMÍNY MATURITNÍCH ZKOUŠEK

PODPORA ŽÁKŮ PŘI PŘÍPRAVĚ NA MZ

Jako součást rezortní podpory pro přípravu žáků na společnou část maturitní zkoušky převedla Česká školní inspekce do elektronické podoby testy, které byly použity při maturitní zkoušce v minulých letech. Testy jsou k dispozici v mobilní testovací aplikaci InspIS SETmobile, která je zdarma ke stažení do chytrých mobilních telefonů a tabletů.

Aplikace pro přípravu na maturitní zkoušky

MATURITNÍ TRÉNINK OD SCIO

Žáci, kteří v letošním školním roce maturují, mají možnost se zapojit do maturitního tréninku od společnosti SCIO. Jde o testování a přípravu na společnou část maturitní zkoušky. Služba je placená (platí se za počet testů, které chcete vyplnit), žáci se můžou ještě zapojit do jarního testování.

Odkaz na stránky najdete ZDE.

PŘIHLAŠOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE – JARO 2022

Informace k průběhu a organizaci maturitních zkoušek

 • MZ se skládá ze dvou částí – společná část (státní) a profilová část (školní).
 • Na složení MZ má každý žák celkem 3 pokusy. Tyto pokusy musí využít nejpozději do 5 let po ukončení vzdělávání. (od 30. 6. příslušného kalendářního roku)
 • MZ se koná každý školní rok ve 2 zkušebních obdobích – v jarním a podzimním.
 • Žáci jsou povinni podat přihlášku k řádnému termínu v jarním zkušebním období. Přihlašování žáků pro jarní zkušební období bude ukončeno 1. prosince.
 • Podrobné rozpracované jednotné zkušební schéma didaktických testů (DT) společné části MZ se vytváří na základě přihlášek žáků a bude zveřejněno MŠMT v lednu 2021. Společná část MZ – didaktické testy (DT) – český jazyk a literatura, cizí jazyk nebo matematika.
 • Přihlašování žáků pro podzimní zkušební období bude ukončeno 25. června.
 • V rámci společné části MZ se žáci přihlašují ke 2 povinným zkouškám a mají možnost si také zvolit až 2 nepovinné zkoušky.
 • Povinné zkoušky – český jazyk a literatura a výběr mezi matematikou a cizím jazykem (v naší škole – AJ, NJ).
 • Český jazyk a literatura – komplexní zkouška, která se skládá ze 3 dílčích zkoušek – didaktického testu – společná část MZ, písemné práce a ústní zkoušky – profilová část MZ. Žák musí uspět ze všech 3 částí. Pro ústní část si žák vypracovává seznam 20 literárních děl. Tento seznam musí žák odevzdat do 31. března pro jarní zkušební období, do 30. června pro podzimní zkušební období.
 • Cizí jazyk – komplexní zkouška, která se skládá ze 3 dílčích zkoušek – didaktického testu (poslech a čtení) – společná část MZ, písemné práce a ústní zkoušky – profilová část MZ. Žák musí uspět ze všech 3 částí.
 • Matematika – pouze didaktický test – společná část MZ.
 • Matematika rozšiřující – pouze didaktický test – společná část MZ. Nepovinná výběrová zkouška.
Předmět Forma zkoušky Délka trvání
český jazyk a literatura didaktický test 75 minut
písemná práce 110 minut
ústní zkouška max. 15 minut + 20 minut příprava
cizí jazyk didaktický test 95 minut (35 minut poslech, 60 minut čtení a jazykové kompetence)
písemná práce 60 minut
ústní zkouška max. 15 minut + 20 minut příprava
matematika didaktický test 120 minut
matematika rozšiřující
didaktický test 150 minut
Hodnocení zkoušek

Didaktické testy jsou hodnoceny centrálně (CERMATem).

Zkoušky profilové části (písemné práce z českého jazyka a literatury a cizích jazyků, ústní zkoušky z ČJL, CJ a odborných předmětů) hodnotí učitelé školy jmenovaní ředitelkou školy.

Důležité informace

Katalogy požadavků
Obsahují základní informace, které by měl znát každý maturant, který chce u zkoušky uspět + vzorové příklady didaktických testů – www.novamaturita.cz.

Uzpůsobení podmínek
Pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Žáci jsou na základě posudku školského poradenského zařízení (ŠPZ) zařazeni podle typu do jedné ze 4 kategorií. Žákům jsou uzpůsobeny podmínky pro konání MZ. Žák musí společně s přihláškou předložit platný posudek ŠPZ nejpozději do 1. prosince.

Povolené pomůcky

Matematika, Matematika rozšiřující
Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy (bez poznámek a dalších změn), rýsovací potřeby (obyčejná tužka, guma, kružítko, pravítko, trojúhelník s ryskou), kalkulačka bez grafického režimu, řešení rovnic a úprav algebraických výrazů.

Český jazyk a literatura
Při písemné práci lze využít Pravidla českého pravopisu. U didaktického testu nejsou povoleny žádné pomůcky.

Cizí jazyk
U didaktického testu nejsou povoleny žádné pomůcky. U písemné práce je povolen slovník, který nesmí obsahovat přílohy věnované písemnému projevu a korespondenci. Slovník může žák použít i při ústní zkoušce.

V povolených publikacích nesmí být žádné poznámky nebo vpisky.
Povolené pomůcky musí být před MZ zkontrolovány.

Profilová část

Profilová část obsahuje český jazyk a literaturu (písemná práce a ústní zkouška) a cizí jazyk (písemná práce a ústní zkouška), pokud si ho žák zvolí.

Ředitelka školy dále stanoví 2-3 povinné zkoušky, může stanovit 2 nepovinné zkoušky..

Povinné zkoušky:

Mechanik seřizovač – odborný výcvik, technologie

Podnikání (denní forma) – účetnictví, ekonomika, marketing a management

Provozní technika – technická dokumentace, technologie

Profilová část – odborný výcvik a praktická zkouška

Zkoušky profilové části (OV, PZ)  se uskuteční dle stanoveného rozpisu pro jednotlivé třídy.

Profilová část – ústní zkoušky

Zkoušky profilové části se uskuteční dle stanoveného rozpisu pro jednotlivé třídy. Příprava na každou zkoušku trvá 20 minut, samotná zkouška trvá 15 minut.

Výsledkový portál žáka (VPŽ)
Prostřednictvím VPŽ si maturanti mohou nechat zaslat např. výpis výsledků DT, ohodnocený záznamový arch DT.
K registraci do VPŽ potřebuje maturant pouze svůj autentizační kód, který je uveden na výpisu z přihlášky k MZ. Autentizační kód bude rovněž uveden na pozvánce k písemným zkouškám společné části maturitní zkoušky.

Informace k okruhům maturitních zkoušek pro školní rok 2020/2021

PROFILOVÁ ČÁST – společné předměty

Seznam povinné literatury k MZ z českého jazyka a literatury

Maturitní témata pro ústní zkoušku – anglický jazyk

PROFILOVÁ ČÁST – povinné zkoušky z odborných předmětů

23-45-L/01 Mechanik seřizovač Profilová část MZ
64-41-L/51 Podnikání – denní Profilová část MZ
23-43-L/506 Provozní technika Profilová část MZ