Přijímací řízení

Kritéria pro přijetí do prvního ročníku 2023/2024

Podrobné informace najdete v příloze zde.

V přijímacím řízení nelze hodnotit hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020. V přijímacím řízení se bude hodnotit 1. pol. školního roku 2019/2020 Podmínky přijetí: Cizinci podle Lex Ukrajina Uchazečům s českým nebo cizím státním občanstvím, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se při přijímacím řízení promíjí na základě žádosti podle § 20 odst. 4 školského zákona přijímací zkouška z českého jazyka. Zjištění úrovně znalosti českého jazyka u uchazeče proběhnou formou rozhovoru, při němž se ověří řečové dovednosti. Cílem ústní zkoušky je ověření úrovně mluveného projevu a komunikační znalosti jazyka.

Cizinci podle Lex Ukrajina

Cizincům, kteří předloží vízum dočasné ochrany, podle §1 ods. 1. zákona č. 67/2022, se na základě jejich žádosti promíjí zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělávání, škola u této osoby ověří rozhovorem. Cizinec má na základě žádosti připojené k přihlášce právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce.

Cizinci, na které se vztahuje §20 odst. 4 školského zákona, nekonají na žádost jednotnou zkoušku ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. V případě cizinců dle §20 odst. 4 školského zákona, kteří na žádost nekonají jednotnou zkoušku ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura, škola ověří rozhovorem znalost z českého jazyka. Ředitel školy pro hodnocení výsledku jednotné zkoušky cizinců, kteří nekonají zkoušku z Českého jazyka a literatury podle §20 odst. 4 školského zákona, vytváří ve spolupráci s Centrem pořadí uchazečů na základě redukovaného hodnocení všech přijímaných uchazečů v přijímacím řízení do daného oboru vzdělání nebo zaměření podle školního vzdělávacího programu. Redukované hodnocení neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury. Pořadí uchazečů v redukovaném hodnocení se použije pro jejich zařazení do výsledného pořadí uchazečů stanoveného podle §60d odst. 3 školského zákona.