Operační program: 02 Operační program Výzkum, Vývoj a Vzdělávání
Prioritní osa: 02.3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání
Oblast podpory: Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích
Projekt: Podpora SŠ ve výchovně vzdělávacím procesu a sociálním rozvoji
Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0014518
Doba trvání projektu: 1. 11. 2019 – 31. 10. 2021
Výše získané podpory: 1 472 200,00 Kč

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální́ podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a studentů, podpora extrakurikulárních aktivit, aktivity rozvíjející ICT.

Cílem projektu je zefektivnění výuky ve všeobecných i odborných předmětech, podpora žáků ohrožených školním neúspěchem a zlepšení uplatnění žáků na trhu práce.

Cílovou skupinou jsou žáci a pedagogičtí pracovníci školy.
Klíčové aktivity projektu a jejich cíle:

 1. Školní kariérní poradce
  • personální podpora školy
  • zlepšení kvality vzdělávání a podpora žáků při vstupu na trh práce
 2. Tandemová výuka
  • prohloubení spolupráce pedagogických pracovníků školy a zlepšení kvality výuky
 3. Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem
  • zlepšení studijních výsledků žáků ohrožených školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování jako mimoškolní aktivity
 4. Zapojení odborníka z praxe do výuky
  • spolupráce pedagogického pracovníka školy s odborníkem z praxe zaměřená na zlepšení kvality výuky a výsledky žáků v odborných předmětech
 5. Vzájemná spolupráce pedagogů
  • vytvoření minitýmu ve spolupráci tří pedagogů školy v průběhu školního roku a realizace společného plánování, příprav na vyučování a vzájemných hospitací v hodinách.