Operační program: 06 Integrovaný regionální operační program (IROP)
Prioritní osa: 06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů
Investiční priorita: 06.2.67 Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání a odborné přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu
Projekt: Pořízení vybavení pro strojní dílnu
Registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005038 v rámci IROP 11703
Doba trvání projektu: 01. 01. 2017 – 31. 08. 2018
Výše získané podpory: 11.998.810,- Kč

Hlavním cílem realizace projektu je zvýšit kvalitu podmínek pro vzdělávání a získávání odborných znalostí žáků s využitím moderního vybavení v rámci studovaného oboru a tím lepší uplatnění na trhu práce.

Cíle bude dosaženo prostřednictvím stavebních úprav a investice do moderního vybavení strojní dílny.

Výstupem projektu bude odborná učebna/dílna, použita bude pro výuku odborných předmětů. Konkrétně se bude jednat o strojní dílnu pro odbornou praxi žáků strojírenských oborů školy (příprava programů, seřizování obráběcích center, obrábění). Realizace projektu přispěje k zajištění adekvátních prostor pro výuku a rozvoj žáků v klíčových kompetencích technické a řemeslné obory.

Projekt přispěje k zajištění rovného přístupu ke vzdělávání a k získávání klíčových schopností a tím pomůže zajistit reálnou uplatnitelnost na trhu práce.