Operační program: ROP NUTS II Jihozápad
Prioritní osa: Stabilizace a rozvoj měst a obcí
Oblast podpory: Rozvoj infrastruktury základního, středního
a vyššího odborného školství
Projekt: Modernizace vybavení a zařízení školy za účelem
zkvalitnění teoretické a praktické výuky
Registrační číslo: CZ.1.14/2.4.00/34.03288
Doba trvání projektu: 01. 06. 2014 – 27. 08. 2015
Výše získané podpory: 6.877.600,- Kč

Projekt je zaměřen na nákup a instalaci přístrojů, nástrojů, zařízení a vybavení za účelem zlepšení klimatu školy a zkvalitnění procesu odborného a technického vzdělávání s důrazem na podporu získání klíčových odborných kompetencí žáka využitím těchto moderních technologií.

Cílem projektu je vytvoření vhodných podmínek pro zavedení nových metod výuky s využitím moderní techniky ve výuce odborných předmětů a přizpůsobení odborné výuku aktuálním trendům v praxi.

Primární cílovou skupinou projektu jsou žáci školy – přínosy projektu:
 • získání praktických zkušeností
 • získání konkurenční výhody na trhu práce
 • zvýšení odborné kvalifikace
Investiční výdaje na vybavení:

Teoretická výuka

 • nábytek do 10 tříd (lavice, židle, tabule, katedra)
 • multimediální pracoviště 10 x (počítač, dataprojektor, plátno, vizualizér)
 • počítačová učebna č. 201 (počítače, počítačové stoly)
 • vybavení školních šaten (boxy na obuv)

Praktická výuka

 • vybavení šaten pro odborný výcvik
 • autodílna (vyvažovačka kol, přístroj pro měření geometrie kol, zkušební stolice, dílenské zvedáky, montážní vozíky)
 • strojní dílna (2 x soustruh, 1 x frézka)
 • gastropracoviště (sada pro výuku cateringu, vybavení cvičné kuchyně a restaurace)