Maturitní zkouška ve školním roce 2019/2020

Informace k průběhu a organizaci maturitních zkoušek
 • MZ se skládá ze dvou částí – společná část (státní) a profilová část (školní).
 • Na složení MZ má každý žák celkem 3 pokusy. Tyto pokusy musí využít nejpozději do 5 let po ukončení vzdělávání. (od 30. 6. příslušného kalendářního roku)
 • MZ se koná každý školní rok ve 2 zkušebních obdobích – v jarním a podzimním.
 • Žáci jsou povinni podat přihlášku k řádnému termínu v jarním zkušebním období. Přihlašování žáků pro jarní zkušební období bude ukončeno 1. prosince.
 • Podrobné rozpracované jednotné zkušební schéma písemných zkoušek společné části MZ se vytváří na základě přihlášek žáků a bude zveřejněno MŠMT v lednu příslušného kalendářního roku. Přihlašování žáků pro podzimní zkušební období bude ukončeno 25. června příslušného kalendářního roku.
 • V rámci společné části MZ se žáci přihlašují ke 2 povinným zkouškám a mají možnost si také zvolit až 2 nepovinné zkoušky.
 • Povinné zkoušky – český jazyk a literatura a výběr mezi matematikou a cizím jazykem (v naší škole – AJ, NJ).
 • Český jazyk a literatura – komplexní zkouška, která se skládá ze 3 dílčích zkoušek – didaktického testu, písemné práce a ústní zkoušky. Žák musí uspět ze všech 3 částí. Pro ústní část si žák vypracovává seznam 20 literárních děl – odevzdat do konce ledna příslušného kalendářního roku.
 • Cizí jazyk – komplexní zkouška, která se skládá ze 3 dílčích zkoušek – didaktického testu (poslech a čtení), písemné práce a ústní zkoušky. Žák musí uspět ze všech 3 částí.
 • Matematika – pouze didaktický test.
 • Matematika + – pouze didaktický test. Nepovinná výběrová zkouška, ke které se přihlašují žáci sami prostřednictvím VPŽ – leden příslušného kalendářního roku.
Předmět Forma zkoušky Délka trvání
český jazyk a literatura didaktický test 75 minut
písemná práce 110 minut
ústní zkouška max. 15 minut + 20 minut příprava
cizí jazyk didaktický test 95 minut (35 minut poslech, 60 minut čtení a jazykové kompetence)
písemná práce 60 minut
ústní zkouška max. 15 minut + 20 minut příprava
matematika didaktický test 120 minut
matematika + didaktický test 150 minut
Hodnocení zkoušek

Didaktické testy jsou hodnoceny centrálně, písemné práce z českého jazyka a literatury a cizích jazyků jsou hodnoceny vyškolenými hodnotiteli, které jmenuje CERMAT. Ústní zkoušky probíhají před zkušební maturitní komisí, kde jsou zkoušející i přísedící hodnotitelé ústních zkoušek SČ MZ a jsou jmenováni ředitelkou školy.

Zkoušky profilové části hodnotí učitelé školy jmenovaní ředitelkou školy.

Důležité informace

Katalogy požadavků
Obsahují základní informace, které by měl znát každý maturant, který chce u zkoušky uspět + vzorové příklady didaktických testů – www.novamaturita.cz.

Uzpůsobení podmínek
Pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami . Žáci jsou na základě posudku školského poradenského zařízení (ŠPZ) zařazeni podle typu do jedné ze 4 kategorií. Žákům jsou uzpůsobeny podmínky pro konání MZ. Žák musí společně s přihláškou předložit platný posudek ŠPZ nejpozději do 1. prosince.

Povolené pomůcky

Matematika, Matematika +
Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy (bez poznámek a dalších změn), rýsovací potřeby (obyčejná tužka, guma, kružítko, pravítko, trojúhelník s ryskou), kalkulačka bez grafického režimu, řešení rovnic a úprav algebraických výrazů.

Český jazyk a literatura
Při písemné práci lze využít Pravidla českého pravopisu. U didaktického testu nejsou povoleny žádné pomůcky.

Cizí jazyk
U didaktického testu nejsou povoleny žádné pomůcky. U písemné práce je povolen slovník, který nesmí obsahovat přílohy věnované písemnému projevu a korespondenci. Slovník může žák použít i při ústní zkoušce.

V povolených publikacích nesmí být žádné poznámky nebo vpisky.
Povolené pomůcky musí být před MZ zkontrolovány.

Profilová část

Ředitelka školy stanoví 2-3 povinné zkoušky, může stanovit 2 nepovinné zkoušky.

Povinné zkoušky:

Mechanik seřizovač – odborný výcvik, technologie

Obchodník – podnikatel – odborný výcvik, účetnictví, ekonomika

Gastronomické služby – odborný výcvik, ekonomika, výroba a odbyt v gastronomii

Podnikání (denní a dálková forma) – účetnictví, ekonomika, marketing a management

Provozní technika – technická dokumentace, technologie

Profilová část – odborný výcvik a praktická zkouška

Zkoušky profilové části (OV, PZ)  se uskuteční dle stanoveného rozpisu pro jednotlivé třídy.

Profilová část – ústní část

Zkoušky profilové části a ústní zkouška z ČJL a cizích jazyků se uskuteční dle stanoveného rozpisu pro jednotlivé třídy. Příprava na každou zkoušku trvá 20 minut, samotná zkouška trvá 15 minut.

Výsledkový portál žáka (VPŽ)
Prostřednictvím VPŽ si maturanti mohou nechat zaslat např. výpis výsledků DT, ohodnocený záznamový arch DT nebo záznam o hodnocení písemné práce z ČJL a CJ.
K registraci do VPŽ potřebuje maturant pouze svůj autentizační kód, který je uveden na výpisu z přihlášky k MZ. Autentizační kód bude rovněž uveden na pozvánce k písemným zkouškám společné části maturitní zkoušky.

Informace k okruhům maturitních zkoušek pro školní rok 2019/2020

Maturitní zkouška 2020 – SPOLEČNÁ ČÁST

Společná část “český jazyk
Společná část “anglický jazyk
Společná část “německý jazyk”

Maturitní zkouška 2020 – PROFILOVÁ ZKOUŠKA

65-41-L/01 Gastronomické služby Profilová zkouška
23-45-L/01 Mechanik seřizovač Profilová zkouška
64-41-L/51 Podnikání – denní, dálkové Profilová zkouška
64-41-L/01 Obchodník – podnikatel Profilová zkouška
23-43-L/506 Provozní technika “Profilová zkouška”
Nepovinná zkouška v rámci profilové části MZ “Matematika+”