Operační program: 02 Operační program Výzkum, Vývoj a Vzdělávání
Prioritní osa: 02.3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání
Oblast podpory: Zlepšení vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích
Projekt: Podpora žáků SŠ Rokycany ve výchovně vzdělávacím procesu a sociálním rozvoji
Registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0007313
Doba trvání projektu: 2.10.2017 – 1.10.2019
Výše získané podpory: 1 175 572,00 Kč

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální́ podpora, osobnostně profesní́ rozvoj pedagogů, společné́ vzdělávání žáků a studentů, podpora extrakurikulárních aktivit, aktivity rozvíjející́ ICT.

Cílem projektu je zefektivnění́ výuky ve všeobecných i odborných předmětech, podpora žáků ohrožených školním neúspěchem a zlepšení uplatnění́ žáků na trhu práce.

Cílovou skupinou jsou žáci a pedagogičtí pracovníci školy.

Klíčové aktivity projektu a jejich cíle:

1. Školní kariérní poradce

  • personální podpora školy
  • zlepšení kvality vzdělávání a podpora žáků při vstupu na trh práce

2. Tandemová výuka

  • prohloubení spolupráce pedagogických pracovníků školy a zlepšení kvality výuky

3. Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem

  • zlepšení studijních výsledků žáků ohrožených školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování jako mimoškolní aktivity

4. Zapojení odborníka z praxe do výuky

  • spolupráce pedagogického pracovníka školy s odborníkem z praxe zaměřená na zlepšení kvality výuky a výsledky žáků v odborných předmětech

5. Vzdělávání pedagogických pracovníků v systému DVPP

  • kurzy DVPP akreditované MŠMT pro pedagogické pracovníky školy v časové dotaci 8, 16 a 24 hodin zaměřené na inkluzi, čtenářskou gramotnost, matematickou gramotnost, cizí jazyky, ICT a osobnostně sociální rozvoj