Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III

Domov mládeže při Střední škole, Rokycany, Jeřabinová 96/III

nabízí ubytování ve školním roce 2018/2019

pro žáky SŠ Rokycany a Gymnázia a SOŠ Rokycany.

Maturita

Maturitní zkouška ve školním roce 2017/2018

Náhradní termíny maturitních zkoušek - podzim 2018

Přihlášení k MZ - podzim 2018 12. - 25. 6. 2018
Společná část MZ - DT, PP 3. - 7. 9. 2018
Praktická zkouška - Ú, TD, OV - program 10. 9. 2018
Praktická zkouška z OV 11. - 12. 9. 2018
Ústní zkouška 13. - 18. 9. 2018

Informace k průběhu a organizaci maturitních zkoušek

 • MZ se skládá ze dvou částí – společná část (státní) a profilová část (školní).
 • Na složení MZ má každý žák celkem 3 pokusy. Tyto pokusy musí využít nejpozději do 5 let po ukončení vzdělávání. (od 30.6. příslušného kalendářního roku)
 • MZ se koná každý školní rok ve 2 zkušebních obdobích – v jarním a podzimním.
 • Žáci jsou povinni podat přihlášku k řádnému termínu v jarním zkušebním období. Přihlašování žáků pro jarní zkušební období bude ukončeno 1. prosince.
 • Podrobné rozpracované jednotné zkušební schéma písemných zkoušek společné části MZ se vytváří na základě přihlášek žáků a bude zveřejněno MŠMT v lednu 2018. Společná část MZ   11.4.2018  a  2. – 9. 5. 2018.
 • Přihlašování žáků pro podzimní zkušební období bude ukončeno 25. června.
 • V rámci společné části MZ se žáci přihlašují ke 2 povinným zkouškám a mají možnost si také zvolit až 2 nepovinné zkoušky.
 • Povinné zkoušky – český jazyk a literatura a výběr mezi matematikou a cizím jazykem (v naší škole – AJ, NJ, RJ).
 • Český jazyk a literatura – komplexní zkouška, která se skládá ze 3 dílčích zkoušek – didaktického testu, písemné práce (výběr ze 6 témat) a ústní zkoušky. Žák musí uspět ze všech 3 částí. Pro ústní část si žák vypracovává seznam 20 literárních děl – odevzdat do 3. dubna 2018.
 • Cizí jazyk  - komplexní zkouška, která se skládá ze 3 dílčích zkoušek – didaktického testu (poslech a čtení), písemné práce a ústní zkoušky. Žák musí uspět ze všech 3 částí.
 • Matematika – pouze didaktický test.
 • Matematika + - pouze didaktický test. Nepovinná výběrová zkouška, ke které se přihlašují žáci sami prostřednictvím VPŽ - 2. - 15.1.2018.
Předmět Forma zkoušky Délka trvání
český jazyk a literatura didaktický test 60 minut
  písemná práce 90 minut + 20 minut výběr zadání
  ústní zkouška max. 15 minut + 20 minut příprava
cizí jazyk didaktický test 95 minut (35 minut poslech, 60 minut čtení a jazykové kompetence)
  písemná práce 60 minut
  ústní zkouška max. 15 minut + 20 minut příprava
matematika didaktický test 105 minut 
matematika + didaktický test 150 minut

Hodnocení zkoušek
Didaktické testy jsou hodnoceny centrálně, písemné práce z českého jazyka a literatury a cizích jazyků jsou hodnoceny vyškolenými hodnotiteli, které jmenuje CERMAT. Ústní zkoušky probíhají před zkušební maturitní komisí, kde jsou zkoušející i přísedící hodnotitelé ústních zkoušek SČ MZ a jsou jmenováni ředitelkou školy.
Zkoušky profilové části hodnotí učitelé školy jmenovaní ředitelkou školy.

Způsob hodnocení zkoušky profilové části MZ

Způsob hodnocení zkoušky profilové části MZ je v souladu se zněním § 79 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon) a § 24 vyhlášky č. 177/2009, o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou.

Profilová část MZ se skládá z praktické zkoušky z odborných předmětů, praktické zkoušky z odborného výcviku a ústní zkoušky z odborných předmětů (dle jednotlivých oborů vzdělání).

Způsob hodnocení:

 1. Každá zkouška profilové části MZ je hodnocena samostatně.
 2. Hodnocení žáka ze zkoušky navrhne zkušební maturitní komisi po ukončení zkoušekzkoušející daného předmětu po dohodě s přísedícím. V případě, že se na navržené známce neshodnou, předloží maturitní komisi oba své návrhy.
 3. Výsledné hodnocení zkoušky se provádí podle klasifikační stupnice:
      1 - výborný
      2 - chvalitebný
      3 - dobrý
      4 - dostatečný
      5 - nedostatečný
 4. V případě navržené výsledné známky 5 - nedostatečný maturitní komise vyhotoví protokol o hlasování výsledné známky.
 5. Výslednou známku schvaluje maturitní komise.
 6. Výsledné hodnocení zkoušky oznámí předseda zkušební maturitní komise bez zbytečného odkladu veřejně žákovi a ředitelce školy.

9. 3. 2018   Ing. Irena Vostrá v. r.  

Důležité informace
Katalogy požadavků – obsahují základní informace, které by měl znát každý maturant, který chce u zkoušky uspět + vzorové příklady didaktických testů – www.novamaturita.cz.

Uzpůsobení podmínek
Pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami . Žáci jsou na základě posudku školského poradenského zařízení (ŠPZ) zařazeni podle typu do jedné ze 4 kategorií. Žákům jsou uzpůsobeny podmínky pro konání MZ. Žák musí společně s přihláškou předložit platný posudek ŠPZ nejpozději do 1. prosince.

Povolené pomůcky
Matematika, Matematika + – matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy (bez poznámek a dalších změn), rýsovací potřeby (obyčejná tužka, guma, kružítko, pravítko, trojúhelník s ryskou), kalkulačka bez grafického režimu, řešení rovnic a úprav algebraických výrazů.

Český jazyk a literatura – při písemné práci lze využít Pravidla českého pravopisu. U didaktického testu nejsou povoleny žádné pomůcky.

Cizí jazyk – u didaktického testu nejsou povoleny žádné pomůcky. U písemné práce je povolen slovník, který nesmí obsahovat přílohy věnované písemnému projevu a korespondenci. Slovník může žák použít i při ústní zkoušce.

V povolených publikacích nesmí být žádné poznámky nebo vpisky.
Povolené pomůcky musí být před MZ zkontrolovány.

Profilová část
Ředitelka školy stanoví 2-3 povinné zkoušky, může stanovit 2 nepovinné zkoušky.
Povinné zkoušky:
Mechanik seřizovač – odborný výcvik, technologie
Obchodník – podnikatel – odborný výcvik, účetnictví, ekonomika
Gastronomické služby – odborný výcvik, ekonomika, výroba a odbyt v gastronomii
Podnikání (denní a dálková forma) – účetnictví, ekonomika, marketing a management
Provozní technika – technická dokumentace, technologie

Profilová část - odborný výcvik a praktická zkouška
Zkoušky profilové části (OV, PZ) se uskuteční dle stanoveného rozpisu pro jednotlivé třídy.

Profilová část - ústní část
Zkoušky profilové části a ústní zkouška z ČJL a cizích jazyků se uskuteční dle stanoveného rozpisu pro jednotlivé třídy. Příprava na každou zkoušku trvá 20 minut, samotná zkouška trvá 15 minut.

Výsledkový portál žáka (VPŽ)

Prostřednictvím VPŽ si maturanti mohou nechat zaslat např. Výpis výsledků DT, ohodnocený záznamový arch DT nebo záznam o hodnocení písemné práce z ČJL a CJ.

K registraci do VPŽ potřebuje maturant pouze svůj autentizační kód, který je uveden na výpisu z přihlášky k MZ. Autentizační kód bude rovněž uveden na pozvánce k písemným zkouškám společné části maturitní zkoušky.

Informace k okruhům maturitních zkoušek pro školní rok 2017/2018

Maturitní zkouška 2018 - SPOLEČNÁ ČÁST

Společná část   "český jazyk"
Společná část   "anglický jazyk"
Společná část   "německý jazyk"
Společná část   "ruský jazyk"

Maturitní zkouška 2018 - PROFILOVÁ ZKOUŠKA

65-41-L/01 Gastronomické služby "Profilová zkouška"
23-45-L/01 Mechanik seřizovač "Profilová zkouška"
64-41-L/51 Podnikání - denní, dálkové "Profilová zkouška"
64-41-L/01 Obchodník - podnikatel "Profilová zkouška"
23-43-L/506 Provozní technika "Profilová zkouška"
Nepovinná zkouška v rámci profilové části MZ "Matematika+"

Hledat

Kalendář akcí

září 2018
Po Út St Čt So Ne
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Kontakt

Střední škola, Rokycany,
Jeřabinová 96/III
337 01 Rokycany
tel.: 371 728 523
fax: 371 725 597
e-mail:
stredni@skola-rokycany.cz
IČO: 18242171
RED-IZO: 600009858
Datová schránka: 52cdsvx

rychlý kontakt
vedení školy
pedagogický sbor